วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

 การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

ภาคกลาง ปีการศึกษา 2566

รายการ                    การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม    

ระดับชั้น                   ประถมต้น

ผู้เข้าแข่งขัน            เด็กชายธนกฤต  มีเหมือน

รางวัล                        เหรียญทอง อันดับ 1

ครูผู้ฝึกสอน             ครูเกรียงไกร คำนวนศรี

รายการ                    การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ระดับชั้น                   ประถมปลาย

ผู้เข้าแข่งขัน            เด็กชายสรวิชญ์  เจียรพานิชยะ

รางวัล                        เหรียญทอง อันดับ 1

ครูผู้ฝึกสอน             ครูนพวรรณ วงศ์วิชัยวัฒน์

รายการ                    การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ระดับชั้น                   ประถม 1-6

ผู้เข้าแข่งขัน            เด็กชายโกมนต์รัตน์  กรมพิชา

รางวัล                        เหรียญทอง อันดับ 1

ครูผู้ฝึกสอน             ครูอาทิตยา ชิตบัณฑิตย์

รายการ                    การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา

ระดับชั้น                   ประถมปลาย

ผู้เข้าแข่งขัน            1. เด็กชายอธิภูมิ  แก้วดวงงาม

                                   2. เด็กหญิงดาราภรณ์  ลีลาวัฒน์ศรีชัย

รางวัล                        เหรียญทอง อันดับ 2

ครูผู้ฝึกสอน             1. ครูเรณู ไนยทอง

                                   2. ครูสาปรี มูเหล็มรายการ                    การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ระดับชั้น                   ประถม 1-6

ผู้เข้าแข่งขัน            เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีทร

รางวัล                        เหรียญทอง อันดับ 3

ครูผู้ฝึกสอน             ครูอาทิตยา ชิตบัณฑิตย์

รายการ                    การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน

ระดับชั้น                   หลักสูตรพิเศษประถมปลาย

 ผู้เข้าแข่งขัน           1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อริยะเศรณี

                                   2. เด็กหญิงภิญญดา  คงมานนท์

รางวัล                        เหรียญทอง อันดับ 2

ครูผู้ฝึกสอน             1. ครูบุณยอร บุญรอด

                                   2. ครูณัฐณิชา เสถียรพัฒโนดมรายการ                    การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ระดับชั้น                   หลักสูตรพิเศษประถมต้น

ผู้เข้าแข่งขัน            เด็กชายปรมะ  ชาญเชิงพานิช

รางวัล                        เหรียญทอง อันดับ 6

ครูผู้ฝึกสอน             ครูจันทิยา หินโม
รายการ                    ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น                   ประถมปลาย

 ผู้เข้าแข่งขัน           1. เด็กหญิงอธิชา  อินทปัญโญ

                                   2. เด็กหญิงพิชชาภัทร  สิทธิโท

                                   3. เด็กชายธนกฤต  แตงสุก

รางวัล                         เหรียญทอง อันดับ 8

ครูผู้ฝึกสอน              ครูวิภาพรรณ จีระธัญญาสกุล
<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

  การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง ปีการศึกษา 2566 รายการ                     การแข่งขัน เล่านิทาน...